Dotační program Dešťovka

Rozjeďte projekty spojené s využíváním a úsporami vody a získejte až 90 %  z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace. 

Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

Příjem žádostí: 1.9.2020 - 29.1.2021

Alokace: 250 000 000  Kč

 

Na co můžete dotaci získat

1.3.C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B

1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B

1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D

 

Kdo může žádat

  • Obce/města
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
  • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Výše příspěvku

Až 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace

Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.

 

Termíny

Zahájení příjmu žádostí:                    1. 9. 2020 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí:                   29. 1. 2021 do 14:00 hod. nebo do                vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů:      do 31. 1. 2022

Výzva je průběžná, nesoutěžní.

 

Podmínky pro získání dotace

Oprávněný příjemce musí být zároveň hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě.

 

S přípravu projektů i s žádostí o dotaci vám rádi pomůžeme. Pokud vás projekty pro využívání vody zajímají, neváhejte se ozvat pro bezplatnou konzultaci.

 

Zpět do obchodu